Vedtægter, Team BEST OF Lillebælt:

§ 1 – Foreningens navn er ”Team BEST OF Lillebælt”. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2 – Foreningens formål er, eventuelt gennem samarbejde med andre klubber, at arrangere cykelevents samt støtte børn og unge lokalt.

§ 3 – Alle, der kan gå ind for § 2, kan optages som medlemmer.

§ 4 – Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud. Der findes kun kontingent for enkeltpersoner. Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år.

§ 5 – Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 samt 2 suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således der hvert år afgår 1 til 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til løsning af specielle opgaver. Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv arbejdsform. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer
er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Foreningen tegnes af formanden. For at hæve af foreningens formue, udover driftskontoen, kræves godkendelse af et flertal i bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 6 – Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af 2. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til hvert enkelt medlem. Der indkaldes ved brev til medlemmer, som ikke har opgivet mailadresse til foreningen. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden og indkomne forslag. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og min. to stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Regnskab fremlægges til godkendelse
4) Budgetfremlæggelse
5) Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
6) Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 suppleanter
7) Valg af:
a) 1 revisor
b) Én revisorsuppleant
8) Fastlæggelse af kontingent
9) Eventuelt

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog §§ 10 og 11. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. For at kunne overholde dette, skal dato for generalforsamlingen meddeles i god tid.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt, mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring indeholdende dagsorden herom. Bestyrelsen er pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 4 uger efter at have modtaget en sådan begæring. Ekstraordinære general-forsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger.

§ 8 – Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, inden det forelægges på generalforsamlingen, påtegnes af bestyrelse og revisor.

§ 9 – Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. april. I modsat fald suspenderes medlemskabet indtil, forholdet er bragt i orden. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 10 – Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel
indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.

§ 11 – Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede samt, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Er dette ikke opfyldt, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 12 – Ved en opløsning af foreningen skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deponeres hos foreningens bank i indtil 3 år, idet den inden for dette tidsrum vil være at overdrage til en ny forening, som måtte blive stiftet i Middelfart med samme formålsparagraf som “Team BEST OF Lillebælt” og med et sæt vedtægter, som kan anerkendes af Middelfart Byråd, herunder at disse vedtægter indeholder en bestemmelse af samme omfang, som det er nævnt nedenfor. Lykkes det ikke indenfor en 3-års-periode at oprette en ny forening, skal formuen overdrages ligeligt til Fredericia Cykel Club og Middelfart Cykel Club, som indenfor de følgende 3 år skal anvende formuen til oplysningsvirksomhed om trafiksikkerhed for børn og unge i henholdsvis Middelfart og Fredericia Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag d. 22/4 -2015.