Loading...

CykelErhvervsNetværket Team BEST OF Lillebælt

Team BEST OF Lillebælt er et CykelErhvervsNetværk med fokus på motion, sammenhold, netværk og velgørenhed til gavn for børn og unge lokalt i Middelfart og Fredericia.

Team BEST OF Lillebælt er en forening, der kører på andet år, og hvis formål det er at arrangere cykelevents og erhvervsnetværk og herigennem støtte børn og unge lokalt.

I uge 35, nærmere specifikt mellem d. 27. august og d. 1. september, afholdes årets største Team BEST OF Lillebælt-event, når rytterne skal cykle Østersøen Rundt. Ruten, der i år tæller i alt 724,5 km, går fra Middelfart til Polen og Gdansk. På vej til Gdansk skal rytterne tilbagelægge cirka 150 km om dagen. Store dele af disse tilbagelægges i smukke omgivelser langs kysten.

Team BEST OF Lillebælt-holdet deltager i løbet af året også i diverse andre cykelløb rundt om i Danmark.

Team BEST OF Lillebælt cykler sammen 12 måneder om året – alle events er til støtte for børn og unge i Middelfart og Fredericia.  Ansøgning om at komme i betragtning til midler fra projektet kan sendes til: info@bestoflillebaelt.dk.

Vil du være med i CykelNetværket, eller kunne du tænke dig at blive sponsor? – så kontakt Dorte på 29 40 80 90 eller info@bestofonline.dk for yderligere info.

Østersøen Rundt

Den årlige cykeltur for Team Best of Lillebælt bliver i 2018 en tur “Østersøen Rundt”. Rytterne skal på årets rute gennemføre i alt 724,5 kilometer på fem dage, hvor de deltagende dagligt skal passere cirka 150 kilometer. Turen starter i Middelfart mandag d. 27. august og slutter i polske Gdańsk d. 31. august.

Rytterne serviceres undervejs af en personbil, to følgebiler samt en forplejningsbil, der også fungerer som rullende cykelværksted. Ligesom det er tilfældet, når turen går til Paris, er der frokostdepot hver dag (med undtagelse af tirsdag hvor der spises på færgen) samt en eftermiddagspause med forplejning fra den ene servicebil. Der er naturligvis tilmed “bagsmækken”, når vi ankommer til diverse hoteller. Alle hotelophold inkluderer aftensmad, mens drikkevarer er på egen regning.

Årets rute 2018, “Østersøen rundt”, ser således ud:

1. etape (mandag d. 27. august): Middelfart – Sakskøbing: 157,9 km.
Etape 1a (Middelfart – Færgen i Spodsbjerg): 111,5 km.
Etape 1b (Færgen i Tårs – Hotellet i Sakskøbing): 46.4 km.

2. etape (tirsdag d. 28. august): Sakskøbing – Greifswald: 157,9 km.
Etape 2a (Sakskøbing, start klokken 8:00 – Færgen i Gedser, afgår klokken 11:00): 40,80 km.
Etape 2b (Rostock, ankomst klokken 13:00 – Greifswald: 101,3 km.

3. etape (onsdag d. 29. august): Greifswald – Niechorze: 137,1 km.

4. etape (torsdag d. 30. august): Niechorze – Slupsk: 155,5 km.
(På denne etape cykles de første cirka 80 km på en cykelsti langs kysten)

5. etape (fredag d. 31. august): Slupsk – Gdansk: 131,9 km.

I alt: 724,5 km.

Vi vil igen i år forsøge at sende videoer og billeder hjem hver dag, så følg med her på siden og på vores Facebook-side.

Seneste nyt

Aftermovie 2015

10 september, 2015|0 Comments

1200 km på cykel til Paris er nået - alle gennemførte! Team Best Of Lillebælt takker alle vores sponsorer for støtten - uden jer havde det ikke været muligt!

Rytterprofiler

Benny Mathiesen

Benny Mathiesen

Benny_Mathiesen

Finn Schlitterlau

Finn Schlitterlau

Finn_Schlitterlau

Jens Thomsen

Jens Thomsen

Jens_Thomsen

Torben Tolstrup

Torben Tolstrup

Torben_Tolstrup

Lone Andersen

Lone Andersen

Lone_Andersen

Tom Skjellerup

Tom Skjellerup

Tom_Skjellerup

Henrik Bloch

Henrik Bloch

Henrik_Bloch

Jesper B. Pedersen

Jesper B. Pedersen

Lotte B. Sørensen

Lotte B. Sørensen

Lotte_Bjerg_Sørensen2

Lars Springborg

Lars Springborg

Lars_Springborg

Nis Obling

Nis Obling

Nis_Obling

Sabrina Kristensen

Sabrina Kristensen

Sabrina_Kristensen

Tonni Klemmensen

Tonni Klemmensen

Tonni_Klemmensen

Kim Hansen

Kim Hansen

Kim-H.-Hansen

Sussi Kallesøe

Sussi Kallesøe

Sussi_Kallesøe

Vedtægter, Team BEST OF Lillebælt:

§ 1 – Foreningens navn er ”Team BEST OF Lillebælt”. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2 – Foreningens formål er, eventuelt gennem samarbejde med andre klubber, at arrangere cykelevents samt støtte børn og unge lokalt.

§ 3 – Alle, der kan gå ind for § 2, kan optages som medlemmer.

§ 4 – Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud. Der findes kun kontingent for enkeltpersoner. Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år.

§ 5 – Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 samt 2 suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således der hvert år afgår 1 til 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til løsning af specielle opgaver. Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv arbejdsform. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer
er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Foreningen tegnes af formanden. For at hæve af foreningens formue, udover driftskontoen, kræves godkendelse af et flertal i bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 6 – Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af 2. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til hvert enkelt medlem. Der indkaldes ved brev til medlemmer, som ikke har opgivet mailadresse til foreningen. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden og indkomne forslag. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og min. to stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Regnskab fremlægges til godkendelse
4) Budgetfremlæggelse
5) Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
6) Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 suppleanter
7) Valg af:
a) 1 revisor
b) Én revisorsuppleant
8) Fastlæggelse af kontingent
9) Eventuelt

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog §§ 10 og 11. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. For at kunne overholde dette, skal dato for generalforsamlingen meddeles i god tid.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt, mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring indeholdende dagsorden herom. Bestyrelsen er pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 4 uger efter at have modtaget en sådan begæring. Ekstraordinære general-forsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger.

§ 8 – Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, inden det forelægges på generalforsamlingen, påtegnes af bestyrelse og revisor.

§ 9 – Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. april. I modsat fald suspenderes medlemskabet indtil, forholdet er bragt i orden. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 10 – Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel
indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.

§ 11 – Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede samt, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Er dette ikke opfyldt, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 12 – Ved en opløsning af foreningen skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deponeres hos foreningens bank i indtil 3 år, idet den inden for dette tidsrum vil være at overdrage til en ny forening, som måtte blive stiftet i Middelfart med samme formålsparagraf som “Team BEST OF Lillebælt” og med et sæt vedtægter, som kan anerkendes af Middelfart Byråd, herunder at disse vedtægter indeholder en bestemmelse af samme omfang, som det er nævnt nedenfor. Lykkes det ikke indenfor en 3-års-periode at oprette en ny forening, skal formuen overdrages ligeligt til Fredericia Cykel Club og Middelfart Cykel Club, som indenfor de følgende 3 år skal anvende formuen til oplysningsvirksomhed om trafiksikkerhed for børn og unge i henholdsvis Middelfart og Fredericia Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag d. 22/4 -2015.

Kontakt os her

Kontor: Stensgårdvej 5, 5500 Middelfart
Telefon: +45 29 40 80 90
Email: info@bestofonline.dk

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked